ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ

မာဃ အဆောက်အဦး

လိပ်စာ: အမှတ် (၅၀၃/က)၊ မာဃ (၁၃) လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

တိုက်အမျိုးအစား: (၂) ခန်းတွဲ (၆) ထပ်

အကျယ်အဝန်း: (၁၈ ပေ x ၅၄ ပေ)

ဇဋိလ အဆောက်အဦး

လိပ်စာ : အမှတ် (၉၄၃/ခ)၊ ဇဋိလ (၂) လမ်း၊ ၁၆/၁ ရပ်ကွက်၊ သကျွန်းမြို့နယ်။

တိုက်အမျိုးအစား : (၆) ထပ်

အကျယ်အဝန်း: (၁၈ ပေ x ၅၄ ပေ)

ငမိုးရိပ် အဆောက်အဦး

လိပ်စာ :အမှတ် (၉၂)၊ ငမိုးရိပ် (၉) လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် အပိုင်း (၄) သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ်။

တိုက်အမျိုးအစား: (၂) ခန်းတွဲ (၆) ထပ်

အကျယ်အဝန်း: (၁၁.၅ ပေ x ၅၇ ပေ)

မင်းရဲကျော်စွာ အဆောက်အဦး

လိပ်စာ : အမှတ် (၅၄၅/ခ)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့် (၉) လမ်းထောင့်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

တိုက်အမျိုးအစား: (၅) ထပ်

အကျယ်အဝန်း: (၁၈ ပေ x ၅၂ ပေ)

ဘူမိရူပ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းတိုင်းထွာခြင်း

စီမံကိန်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း

ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ

သင်တန်းပို့ချခြင်း

Golden Hours Projects

Golden Hours Co., Ltd projects are all over Myanmar.

Golden Hours စီမံကိန်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

Golden Hours စီမံကိန်း - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး